Medlemsskab af Aalborg Galopforening kan tegnes hos formand Stine Nielsen, tlf. 6065 9440.

Pris kr. 300,- for enkeltmedlem og kr. 500,- for husstand med 2 personer.

Indbetaling skal ske til Nordjyske Bank, reg.nr. 9024 kontonr. 0001000845.

Formand:                                                                                                                           
Keld Chr. Karlsen                                                     
Tlf. 5057 0233
kckarlsen@email.dk  (valgt i 2023)


Næstformand:
Karsten Johansen
Tlf. 2214 7521
karstenlj@hotmail.com  (valgt i 2024)

:

Sekretær

Ann Charlotte Wedsgaard
Tlf. 2530 0858
lottekn2@hotmail.com (valgt i 2024)

Kasserer:

Maria Jørgensen
Tlf. 6017 5236
cornet15@hotmail.com  (valgt i 2023) 

Bente Østergaard
Tlf. 2033 5206
boe@aav.dk (valgt i 2023)

Suppleanter:
Kresten Skovmand
Ulla Johansen

Revisorer:
Erik Mogensen
Stine Johansen

Licensudvalg:
Keld Chr. Karlsen og Ann Charlotte Nielsen

Vægtforstander:
Erik Mogensen
Morgenfruevej 6
9400 Nørresundby
Tlf. 98194122 - 20650542

Referat Generalforsamling 2021

Referat Generalforsamling 2020

Referat Generalforsamling 2019

Referat generalforsamling 2018

Referat generalforsamling 2017

Referat generalforsamling 2016

Vedtægter

§ 1.               Foreningens navn er Aalborg Galopforening.

§ 2.               Foreningens formål er at fremme galopsporten i Aalborg

§ 3.               Årskontingent fastsættes hvert år af generalforsamlingen med virkning for det efterfølgende kalenderår. Kontingentet skal være indbetalt inden ordinær generalforsamling. Sker dette ikke, har man ikke stemmeret på generalforsamlingen og slettes herefter af foreningen.

§ 4.               Alle, der søger amatørlicens gennem Aalborg Væddeløbsforening, skal være medlem af Aalborg Galopforening.

§ 5. stk 1.     Foreningens regnskab følger kalenderåret. Det reviderede regnskab skal foreligge til gennemsyn hos foreningens kasserer 8 dage før generalforsamling. Driftsregnskab offentliggøres på foreningens hjemmeside sammen med indkaldelse til generalforsamling.

§ 5. stk 2.     De af generalforsamlingen valgte revisorer gennemgår og påtegner regnskabet, samt efterser, at foreningens formue er i behold.

§ 6.               Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den 15. marts

§ 7.               Den ordinære generalforsamling afholdes med følgende dagsorden:

1.      Valg af dirigent.

2.      Bestyrelsen aflægger beretning.

3.      Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

4.      Fastsættelse af kontingent

5.      Forslag fra bestyrelsen

6.      Forslag fra medlemmer

7.      Valg af bestyrelse samt suppleanter

8.      Valg af revisorer.

9.      Eventuelt.

§ 8.               Senest 4 uger før generalforsamlingen skal datoen for generalforsamling  varsles i Dansk Væddeløbskalender. Indkaldelse med angivelse af dagsorden sker via opslag på foreningens hjemmeside senest 8 dage før den fastsatte dato for generalforsamlingen. Indkaldelse udsendes pr. mail til de af foreningens medlemmer der har oplyst en sådan. Forslag til vedtægtsændringer og andre forslag som bestyrelsen skønner, at måtte kunne påregne medlemmernes særlige interesse skal fremgå af dagsordenen.

§ 9.               Forslag fra medlemmerne må, for at kunne kræves forelagt på den ordinære generalforsamling, være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen. Gælder det forslag til lovændringer er tidsfristen dog 3 uger, idet bestyrelsen er forpligtiget til at meddele disse forslag til medlemmerne samtidigt med indkaldelsen til generalforsamlingen.

§ 10.             Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt et flertal af bestyrelsen finder det nødvendigt eller på begæring af mindst 2/3 af medlemmerne.

§ 11.             Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges for en periode på 2 år (der vælges henholdsvis 3 og 2 hvert andet år). 2 Suppleanter og 2 revisorer vælges hvert år. Ingen kan vælges uden at være til stede ved generalforsamlingen eller ved at have givet skriftligt tilsagn. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

§ 12.             Bestyrelsen er forpligtiget til at føre:

1.      Forhandlingsprotokol, der skal udvise et kortfattet referat af generalforsamlingen, bestyrelsesmøder, forhandlinger og lignende, ligesom lovændringer skal indføres efter ordlyden.

2.      Medlemsprotokol med fortegnelse over medlemmerne med fuldstændig adresse.

3.      Kassebog indeholdende de årlige regnskaber.

§ 13.             Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til at forestå konkrete arbejdsopgaver. Der skal dog mindst være 1 bestyrelsesmedlem i hvert udvalg.

§ 14.             Alle vedtagelser på generalforsamlinger og møder sker, hvor intet andet udtrykkeligt er foreskrevet ved almindeligt stemmeflertal. Uanset hesteantal, har hvert medlem kun en stemme. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt, men ingen kan stemme for mere end én fuldmagtsgiver. På forlangende af bestyrelsen, eller blot et medlem, skal afstemninger foregå skriftligt.

§ 15.             Ændringer i foreningens love kan kun ske på en ordinær generalforsamling, hvor mindst ¾ af de fremmødte stemmeberettigede eller stemmeberettigede repræsenterede stemmer derfor. Foreningen kan kun opløses, når mindst ¾ af foreningens stemmeberettigede tilstedeværende medlemmer stemmer derfor.

§ 16.             Det bliver i så fald samtidigt den pågældende generalforsamlings opgave at bestemme, hvorledes likvidationen skal foretages, men foreningens midler kan aldrig deles mellem medlemmerne, idet de skal overlades en institution, der har tilknytning til galopsporten.

Disse love er vedtaget på generalforsamlingen d. 20. maj 1965 og med ændringer på  generalforsamlingerne den 15. marts 1978, den 27. marts 1979, den 25. februar 1980. den 18. marts 1983, den 25. marts 1985, den 15. marts 1995, den 1. marts 1999, den 2. marts 2000, den 1. marts 2007 samt den 7. marts 2012

Aalborg,  den 7. marts 2012

Del siden